Skip to content

Anställ­das trygghet


För Göte­borgs Tekniska Col­lege AB är det vik­tigt att eventuel­la miss­förhål­lan­den fån­gas upp och ageras på i ett tidigt skede. Där­för ska det alltid vara tryg­gt och enkelt för före­tagets anställ­da att göra en anmälan om oegentligheter.

I enlighet med visselblåsarlagen har Göteborgs Tekniska College AB installerat en visselblåsarfunktion. Visselblåsarfunktionen kan användas av alla nuvarande anställda i företaget samt elever, men också av exempelvis tidigare anställda, elever och leverantörer. Den som rapporterar är anonym.

En visselblåsning ska handla om sådant som är olagligt, oetiskt eller på annat sätt olämpligt. En anmälan kan exempelvis gälla misstänkt korruption eller missförhållanden som påverkar enskildas liv och hälsa. Det kan också röra sig om brister i säkerheten på arbetsplatsen eller allvarliga former av trakasserier eller diskriminering inom Göteborgs Tekniska College AB.

Missförhållandet ska vara av allmänt intresse. I de flesta fall inkluderar det inte en enskild persons arbets- eller anställningsförhållanden.

Visselblåsarfunktionen ska inte heller användas för att anmäla allmänt missnöje, klagomål eller mindre förseelser. I dessa fall ska du istället vända dig till någon av Cheferna/ledningsgruppen på Göteborgs Tekniska College AB.

Notera att

Alla anmälningar behandlas, men om de bedöms ligga utanför visselblåsarsystemets syfte kommer de inte att handläggas.