Skip to content

Förd­jup­ningar

Tred­je året på indus­tritekniska pro­gram­met väl­jer du en av våra två förd­jup­ningar som ger dig både teo­retiska och prak­tiska kun­skaper inom ämne­som­rå­de­na och här ingår ingår även ditt sto­ra gymnasiearbete.

Fördjupningar:Underhållstekniker - automation

Fördjupningen automation ger dig kunskaper om installation, driftsäkerhet, underhåll och felsökning av produktionsanläggningar. En stor del av fördjupningen inriktas på programmering och styrning av olika slags produktionsutrustningar.

Industrin har de senaste åren utvecklats och blivit mer automatiserad. Människans roll i industrin har också förändrats från att ha varit ren arbetskraft till att ta hand om och styra industriteknisk utrustning. Framtidens industrier behöver kunnigt folk, är det du?

KurserPoäng
Programmerbara styrsystem100
Distribuerade styrsystem100
Robotteknik100
Gymnasiearbete100

Fördjupningar:Underhållstekniker- elmekanik

I fördjupningen elmekanik lär du dig mer om hur olika produktionsutrustningar fungerar och är konstruerade. Du får kunskaper om olika tillverkningsmetoder och hur produktionsutrustningar ska underhållas på ett effektivt sätt. Driftsäkerhet är kärnan inom alla industritekniska processer och i denna fördjupning får du en ökad förståelse för helheten hela vägen ner till komponentnivå.

KurserPoäng
Produktionsutrustning 2100
Elmotorstyrning100
Avhjälpande underhåll 2100
Gymnasiearbete100