Skip to content

Gym­nasiepro­gram med både bredd och spets

Gym­nasiepro­gram med teknik i fokus

Nära samar­bete med några av världens främ­s­ta teknikföre­tag, bre­da gym­nasiepro­gram som gör dig för­beredd för både högsko­la och yrkesliv och en hel värld att väl­ja din prak­tik­plats på. GTG erb­jud­er bre­da och högskole­för­beredande gym­nasiepro­gram som ger dig alla förut­sät­tningar som krävs för att du ska kun­na ta dina förs­ta steg i kar­riären. Oavsett om du sik­tar på att kom­ma in på högsko­la eller gå direkt ut i arbetslivet.

Unikt samarbete ger flest möjligheter

GTG ägs av Volvo Cars och Volvo Group tillsammans med Göteborgs Stad. Våra utbildningar har tyngdpunkt på teknik, industri, matematik, programmering och naturvetenskap och är framtagna i samarbete med ägarbolagen.

Bättre rustad inför vidare studier

Ett fullständigt gymnasieprogram består enligt Skolverkets riktlinjer av kurser på sammanlagt 2 500 poäng. Vi erbjuder dessutom ytterligare kurser och arbetsplatsförlagt lärande, APL, upp till en poängnivå på 3600 poäng, beroende på program. Detta gör att du blir bättre rustad för vidare studier på högskola och universitet.

Lindholmen & Volvo Torslanda:Vi är där det händer

Våra lokaler på Volvo Cars i Torslanda ger en naturlig koppling till näringslivet. På Lindholmen ligger Chalmers, Göteborgs Universitet och flera gymnasieskolor vägg i vägg och runt omkring finns några av Sveriges mest framgångsrika företag.

HÅRT ARBETE GER RESULTAT

Att gå på GTG ställer höga krav på intresse och engagemang från dig. Förutom förmåner såsom möjlighet till sommarjobb, restaurangmat och dator får du tre spännande år fyllda med gemenskap, glädje och möjligheter på en skola som ligger i framkant. Hos oss lönar det sig att jobba hårt, både under gymnasieåren och för framtiden.

3200:Industritekniska programmet

Sök­er du en vass yrke­sut­bild­ning? Är du intresser­ad av teknik och indus­tri? Då är vårt indus­tritekniska gymnasiepro­gram något för dig. Pro­gram­met har ett högt tem­po och rik­tar sig till dig som främst har målet att arbe­ta direkt efter gym­nasi­et. Utbild­nin­gen är utökad med kurs­er som ger dig förd­ju­pade ämneskun­skaper samt grundläg­gande behörighet till vidare studi­er på högsko­la och universitet.

Läs mer

3600 poäng:Teknikprogrammet

Sik­tar du högt? Vårt gymnasiepro­gram med inriktning teknik har ett högt tem­po och rik­tar sig till dig som har målet inställt på att stud­era vidare efter gym­nasi­et. Utbild­nin­gen ger dig en bred teknisk kom­pe­tens med goda kun­skaper i såväl matem­atik som kom­mu­nika­tion och språk. Teknikpro­gram­met ger dig särskild behörighet till teknisk högsko­la som till exempel Chalmers.

Läs mer

Teknikprogrammet spets mot programmering

Är pro­gram­mer­ing din grej? Vill du pro­gram­mera mera? Myck­et mera? Vi erbjuder en unik spet­sut­bild­ning i pro­gram­mer­ing för dig som vill utveck­la och förd­ju­pa dina kun­skaper i ämnet redan under gymnasiet.

Läs mer

Frågor & svar