Skip to content

Pro­gram med både bredd och spets

Nära samar­bete med några av världens främ­s­ta teknikföre­tag, bre­da utbild­ning­spro­gram som gör dig för­beredd för både högsko­la och yrkesliv och en hel värld att väl­ja din prak­tik­plats på. GTG erb­jud­er utbild­ningar som ger dig alla förut­sät­tningar som krävs för att du ska kun­na ta dina förs­ta steg i kar­riären. Oavsett om du sik­tar på att kom­ma in på högsko­la eller gå direkt ut i arbetslivet.

Unikt samarbete ger flest möjligheter

GTG ägs av Volvo Cars och Volvo Group tillsammans med Göteborgs Stad. Våra utbildningar har tyngdpunkt på teknik, industri, matematik och naturvetenskap och är framtagna i samarbete med ägarbolagen.

Bättre rustad inför vidare studier

Ett fullständigt gymnasieprogram består enligt Skolverkets riktlinjer av kurser på sammanlagt 2 500 poäng. Vi erbjuder dessutom ytterligare kurser och arbetsplatsförlagt lärande, APL, upp till en poängnivå på 3600 poäng, beroende på program. Detta gör att du blir bättre rustad för vidare studier på högskola och universitet.

Lindholmen & Volvo Torslanda:Vi är där det händer

Våra lokaler på Volvo Cars i Torslanda ger en naturlig koppling till näringslivet. På Lindholmen ligger Chalmers, Göteborgs Universitet och flera gymnasieskolor vägg i vägg och runt omkring finns några av Sveriges mest framgångsrika företag.

HÅRT ARBETE GER RESULTAT

Att gå på GTG ställer höga krav på intresse och engagemang från dig. Förutom förmåner såsom möjlighet till sommarjobb, restaurangmat och dator får du tre spännande år fyllda med gemenskap, glädje och möjligheter på en skola som ligger i framkant. Hos oss lönar det sig att jobba hårt, både under gymnasieåren och för framtiden.

Öppna hus

Fram till gym­nasievalet 1 feb­ru­ari har vi hela fyra öpp­na hus för att informera om oss och våra utbild­ningar på bäs­ta sätt. Under dessa tillfällen får du möj­lighet att träf­fa elever, lärare och skolledning.

Läs mer & anmäl dig

Temakvällar

I jan­u­ari bjud­er vi in till temakväl­lar där du genom föreläs­ningar och work­shops får inblick i våra oli­ka förd­jup­ningar. Vi har begrän­sat antal platser per tillfälle och det är först till kvarn som gäller.

Läs mer & anmäl dig