Skip to content

Som­mar­jobb

Vi har ingått avtal med Volvobo­la­gen som innebär att du som är gym­nasieelev hos oss har möj­lighet till som­mar­jobb i fyra veck­or efter både år två och år tre. Det­ta är en unik chans att bät­tra på kon­tak­t­nätet och sam­tidigt tjä­na lite extra pen­gar. Vilken mer skolan kan erb­ju­da som­mar­jobb på gymnasiet?

För att erbjudas sommarjobb på gymnasiet är det viktigt att aktuell studieplan följs och att ansökan görs korrekt och lämnas in inom utsatt tidsram.

Vi erbjuder sommarjobb för dig som gymnasieelev inom följande områden:

  • Produktion
  • Logistik
  • Ekonomi
  • Utveckling
  • IT

Kontakta Lena Hammersberg för mer information

Foto av Lena Hammersberg