Skip to content

Infor­ma­tion till dig  som är handledare

Vi vill bör­ja med ett stort tack för att du ställer upp som han­dledare. Vi upp­skat­tar att du vill göra den­na insats för våra delt­a­gare som på det­ta vis kan omsät­ta sina teo­retiska kun­skaper till mer prak­tiska och verk­lighet­snära. På den­na sida har vi sam­lat all infor­ma­tion om arbet­splats­för­lagt lärande (APL), exem­pelvis över­sikt över APL-peri­oder, kun­skapsmål, kon­tak­t­per­son­er, försäkringar och annat som kan vara vik­tigt att kän­na till.

Praktisk information

APL är en förkortning av arbetsplatsförlagt lärande och är en viktig del under våra ungdomars gymnasietid. Eleverna tillbringar ca 20% av utbildningen ute på Volvobolagen eller andra industritekniska företag där de får erfarenhet och inblick i arbetslivets villkor och vad som väntar dem i framtiden.

Under APL-perioderna följs arbetsmiljölagen och eleverna är försäkrade av skolan. Eleven har själv med sig skyddskläder och skyddsskor som ombesörjs av GTG samt ett personligt matkort för lunch.

Ledighet och frånvaro

Eleven ansvarar för att informera om avvikelse beträffande frånvaro från praktikplats. Hen skall i första hand säkerställa att praktikplatsen får information om avvikelsen och i andra hand åligger det också deltagaren att informera skolan om avvikelsen. Vid planerad ledighet eller frånvaro mer än en halv dag, gäller skolans rutin beträffande frånvaro.

Vid frånvaro från APL

Vi accepterar inte efterkonstruerade förklaringar som godkänd frånvaro, eftersom dessa inte hade godkänts som lönegrundade i en normal anställning. Det är av största vikt att d ser till att frånvaro blir känd av ansvarig chef/ handledare. (APL bör vara autentisk i dessa frågor så att eleven får rätt bild av verkligheten.) Undantag kan göras om man i efterhand kan styrka sin frånvaro med läkarintyg. Vid frånvaro skall eleven direkt kontakta APL-ansvarig på GTG för att på bästa möjliga sätt tillsammans med hen försöka lösa den aktuella situationen.

Vid långvarig sjukskrivning under APL

Då ska eleven, utöver kontakt med sin APL-plats och skolans sjukskrivning även kontakta och informera APL-ansvarig på GTG så att en dialog om detta kan föras med den aktuella handledaren. Om misskötsel råder under praktiken har handledare befogenhet att avbryta eleven praktik i samråd med representant från GTG.

APL-uppgift

Eleven kommer under sin APL-period att behöva besvara en rad frågor som senare skall sammanställas i en rapport och lämnas in till skolan. För detta rekommenderar vi att hen ges ca 2 h/vecka för. Under dessa timmar skall eleven samla på sig fakta genom exempelvis intervjuer eller liknande.

Teknikprogrammet:Mål

År 1

Det arbetsplatsförlagda lärandet i år 1 har som syfte att ge kunskap och förståelse för tillverkningsprocessen. Det skall också ge insikt i hur en arbetsplats är uppbyggd med avseende på lagarbete, socialt samspel, arbetsförhållanden, arbetsmiljö etc.

År 2

Målen med APL för år 2 på teknikprogrammet är att ge kunskap och förståelse om stödfunktionernas roll samt att få kännedom om yrkesområden utanför direkt produktion t.ex. produktutveckling, IT, produktionsteknik, kvalitetsteknik, underhåll och logistik.

År 3

Målen med APL för år 3 på teknikprogrammet är att ge fördjupad kunskap och förståelse om sido- och stödfunktionernas roll samt att få utökad kännedom om yrkesområden utanför direkt produktion t.ex. produktutveckling, IT, produktionsteknik, kvalitetsteknik, ekonomi och inköp.

Industritekniska programmet:Mål

År 1

Det arbetsplatsförlagda lärandet i år 1 har som syfte att ge kunskap och förståelse för tillverkningsprocessen. Det skall också ge insikt i hur en arbetsplats är uppbyggd med avseende på lagarbete, socialt samspel, arbetsförhållanden, arbetsmiljö etc.

År 2

Målen med APL för år 2 på industritekniska programmet är att ge utökad kunskap och förståelse för tillverkningsprocessen samt att ge kunskap och förståelse om stödfunktionernas roll. Om möjligt också att ge kännedom om yrkesområden utanför direkt produktion så som exempelvis produktutveckling, produktionsteknik, kvalitetsteknik, underhåll och logistik.

År 3

Målen med APL för år 3 på industritekniska programmet är att ge utökad kunskap och förståelse för tillverkningsprocessen samt att ge kunskap och förståelse om stödfunktionernas roll. Om möjligt också att ge kännedom om yrkesområden utanför direkt produktion så som exempelvis produktutveckling, produktionsteknik, kvalitetsteknik, underhåll och logistik.

Bedömning

Bedömning görs via ett digitalt formulär där vi (representant från GTG) och respektive handledare gör en bedömning i samråd. Formulären öppnas i ett nytt fönster.

År 1 - Teknikprogrammet

År 1 - Industritekniska programmet

År 2

År 3

En del av Göteborgs Tekniska College

GTG, är resultatet av ett unikt samarbete mellan näringsliv och kommun. GTG är en del av Göteborgs Tekniska College som ägs gemensamt av Volvo Personvagnar och Volvokoncernen tillsammans med Göteborgs Stad. Företaget har verksamheter inom tre olika utbildningsområden:

  • Gymnasieskola
  • Yrkeshögskola
  • Projekt och utveckling

Våra utbildningar bedrivs i moderna lokaler på Volvo Torslanda och Lindholmen.

Handledarutbildning

Som handledare får du möjlighet att dela med dig av din yrkeserfarenhet samtidigt som du får chans att utveckla dig själv och ditt arbete, uppgiften kan således vara både lärorik och stimulerande. Vi erbjuder dig som är handledare för våra ungdomar en kostnadsfri handledarutbildning, vilken äger rum i skolans lokaler vid Volvo Torslanda.

Önskar mer information om utbildningen är du välkommen att kontakta Viktor Gustavsson 0708-58 19 09.

Kontakta Hans Rosén för mer information

Foto av Hans Rosén