Skip to content

Infor­ma­tion till dig  som är handledare

Vi vill bör­ja med ett stort tack för att du ställer upp som han­dledare. Vi upp­skat­tar att du vill göra den­na insats för våra delt­a­gare som på det­ta vis kan omsät­ta sina teo­retiska kun­skaper till mer prak­tiska och verklighetsnära.

GTG, är resultatet av ett unikt samarbete mellan näringsliv och kommun. GTG är en del av Göteborgs Tekniska College, GTC, som ägs gemensamt av Volvo Personvagnar AB och AB Volvo tillsammans med Göteborgs Stad. GTC har verksamheter inom tre olika utbildningsområden:

 • Gymnasieskola
 • Yrkeshögskola
 • Projekt och utveckling

Våra utbildningar bedrivs i moderna lokaler på Volvo Torslanda och Lindholmen.

Information för handledare

För dig handledare ute på företagen finns all information om APL samlad här på hemsidan. Här finner du en översikt över APL-perioder, kunskapsmål, kontaktpersoner, försäkringar och annat som kan vara viktigt att känna till.

Din insats är ovärderlig

Som handledare får du möjlighet att dela med dig av din yrkeserfarenhet samtidigt som du får chans att utveckla dig själv och ditt arbete, uppgiften kan således vara både lärorik och stimulerande.

För dig som är handledare för våra ungdomar erbjuder vi en kostnadsfri handledarutbildning. För mer information kontakta Viktor Gustavsson 0708-58 19 09.

Arbetplatsförlagt lärande, APL

APL är en förkortning av arbetsplatsförlagt lärande och är en viktig del under deltagarnas gymnasietid. Deltagarna tillbringar ca 20% av utbildningen ute på Volvobolagen eller andra industritekniska företag där de får erfarenhet och inblick i arbetslivets villkor och vad som väntar dem i framtiden.

Poängplaner

Deltagare på GTG läser upp till 2900 poäng alt. 3600 poäng beroende på program. Flera kurser är kopplade till APL.

Poängplan för teknikprogrammet

Poängplan för industritekniska programmet

Poängplan för ekonomiprogrammet

Förhållningssätt för GTG-deltagare på praktik

Under deltagarnas APL-period följs arbetsmiljölagen, läs mer här.

Praktisk information

Deltagaren har med sig skyddskläder och skyddskor som ombesörjs av GTG. Deltagaren har också ett personligt matkort för lunch.
GTG-deltagaren är försäkrad av skolan.

Ledighet och frånvaro

Deltagaren ansvarar för att informera om avvikelse beträffande frånvaro från praktikplats. Deltagaren skall i första hand säkerställa att praktikplatsen får information om avvikelsen och i andra hand åligger det också deltagaren att informera skolan om avvikelsen. Vid planerad ledighet eller frånvaro mer än en halv dag, gäller skolans rutin beträffande frånvaro.

Vid frånvaro från APL

Accepteras inte efterkonstruerade förklaringar som godkänd frånvaro, eftersom dessa inte hade godkänts som lönegrundade i en normal anställning. Det är av största vikt att deltagaren ser till att frånvaro blir känd av ansvarig chef/ handledare. (APL bör vara autentisk i dessa frågor så att deltagaren får rätt bild av verkligheten.) Undantag kan göras om man i efterhand kan styrka sin frånvaro med läkarintyg.

Vid frånvaro skall deltagaren direkt kontakta APL-ansvarig på GTG för att på bästa möjliga sätt tillsammans med honom/henne försöka lösa den aktuella situationen.

Vid långvarig sjukskrivning under APL

Skall deltagaren, utöver kontakt med sin APL-plats och skolans sjukskrivning även kontakta och informera APL-ansvarig på GTG så att en dialog om detta kan föras med den aktuella handledaren. Om misskötsel råder under praktiken har handledare befogenhet att avbryta deltagarens praktik i samråd med representant från GTG.

APL-uppgift

Deltagaren kommer under sin APL-period att behöva besvara en rad frågor som senare skall sammanställas i en rapport och lämnas in till skolan. För detta rekommenderar vi att deltagaren ges ca 2 h/vecka för. Under dessa timmar skall deltagaren samla på sig fakta genom exempelvis intervjuer eller liknande.

Bedömning

Bedömning görs via ett digitalt formulär där vi (representant från GTG) och respektive handledare gör bedömning i samråd.

Handledarutbildning

Göteborgs Tekniska College erbjuder en kostnadsfri handledarutbildning för samtliga APLhandledare. Utbildningen sker i skolans lokaler vid lärcenter Volvo Torslanda PB. Vänligen kontakta Viktor Gustavsson på tel. 0708-58 19 09, för mer information och anmälan.


Mål med APL år 1

Det arbetsplatsförlagda lärandet i år 1 har som syfte att ge kunskap och förståelse för tillverkningsprocessen. Det skall också ge insikt i hur en arbetsplats är uppbyggd med avseende på lagarbete, socialt samspel, arbetsförhållanden, arbetsmiljö etc.

APL för år 1 läsår 2020-2021

 • Te1a: v.38-41
 • Te1b: v.43-46
 • Te1c: v.47-51
 • Te1d: v.3-6
 • In1: v.10-18

Kontaktperson år 1

Steve Nilsson
0708-58 19 80


Mål med APL år 2 – teknikprogrammet

Målen med APL för år 2 på teknikprogrammet är att ge kunskap och förståelse om stödfunktionernas roll samt att få kännedom om yrkesområden utanför direkt produktion t.ex. produktutveckling, IT, produktionsteknik, kvalitetsteknik, underhåll och logistik.

Mål med APL år 2 – industritekniska programmet

Målen med APL för år 2 på industritekniska programmet är att ge utökad kunskap och förståelse för tillverkningsprocessen samt att ge kunskap och förståelse om stödfunktionernas roll. Om möjligt också att ge kännedom om yrkesområden utanför direkt produktion så som exempelvis produktutveckling, produktionsteknik, kvalitetsteknik, underhåll och logistik.

APL för år 2 läsår 2020-2021

 • Te2a: v.37-41
 • Te2b: v.42-46
 • Te2c: v.47-51
 • In2: v.19-24

Kontaktperson år 2

Hans Rosén
hans.rosen@gtg.se
0708-58 19 41


Mål med APL år 3 – teknikprogrammet

Målen med APL för år 3 på teknikprogrammet är att ge fördjupad kunskap och förståelse om sido- och stödfunktionernas roll samt att få utökad kännedom om yrkesområden utanför direkt produktion t.ex. produktutveckling, IT, produktionsteknik, kvalitetsteknik, ekonomi och inköp.

Mål med APL år 3 – industritekniska programmet

Målen med APL för år 3 på industritekniska programmet är att ge utökad kunskap och förståelse för tillverkningsprocessen samt att ge kunskap och förståelse om stödfunktionernas roll. Om möjligt också att ge kännedom om yrkesområden utanför direkt produktion så som exempelvis produktutveckling, produktionsteknik, kvalitetsteknik, underhåll och logistik.

APL för år 3 läsår 2020-2021

 • Bulbasaur: v.39-46
 • Pikachu: v.46-51
 • Charmander: v.3-11
 • Magnemite: v.14-21
 • Eevee: v.16-21

Kontaktperson år 3

Steve Nilsson
steve.nilsson@gtg.se
0708-58 19 71