Skip to content

Praktik och sommarjobb

Unge­fär 20 pro­cent av studi­e­ti­den hos oss består av arbet­splats­för­lagt lärande, d v s prak­tik. Under APL-peri­oder­na får du möj­lighet att för­vand­la teori till prak­tik med stöd av han­dledare. Det tred­je året finns chans att prak­tis­era utom­lands i län­der såsom Aus­tralien, Bel­gien, Frankrike, Spanien och Österrike.

Du praktiserar på Volvobolagen

Den första praktikperioden gör du vid Volvos produktion av personbilar och lastvagnar, vilket ger dig en inblick i hur den producerande industrin fungerar. Övriga praktikperioder är anpassade till det program du läser och är förlagt till kring- och sidofunktioner till den direkta produktionen eller till en avdelning inom just ditt programområde, exempelvis logistik, ekonomi, produktutveckling, kvalitet eller underhåll.

Världen ligger öppen för dig

Det tredje året finns chans att praktisera utomlands i länder såsom Australien, Belgien, Frankrike, Spanien och Österrike. Utlandspraktiken är mycket populär och vi är glada att så mycket som en tredjedel av våra deltagare i årskurs 3 hittills har haft möjlighet att tillbringa sin APL-period utomlands.

Det är tack vare beviljade medel hos Universitets- och högskolerådet som GTG har möjlighet att erbjuda så pass många ungdomar denna möjlighet. Vilka länder våra ungdomar får åka till varierar år från år och skolan arbetar aktivt med att finna nya spännande praktikplatser runt om i världen.

Läs mer om utlandspraktik

Sommarjobb

GTG har ingått avtal med Volvobolagen som innebär att du som läs­er hos oss har möj­lighet till som­mar­jobb. Det­ta är en unik chans att bät­tra på kon­tak­t­nätet och sam­tidigt tjä­na lite extra pen­gar. Vilken mer skolan kan erb­ju­da det?

För att erbjudas sommarjobb är det viktigt att aktuell studieplan följs och att ansökan görs korrekt och lämnas in inom utsatt tidsram. Exempel på områden som sommarjobb erbjuds inom är produktion, logistik, ekonomi, utveckling och IT.

Läs mer om sommarjobb

Är du handledare?

Vi vill bör­ja med ett stort tack för att du ställer upp som han­dledare. Vi upp­skat­tar att du vill göra den­na insats för våra delt­a­gare som på det­ta vis kan omsät­ta sina teo­retiska kun­skaper till mer prak­tiska och verklighetsnära.

Handledarinformation

AI-gruppen

GTG har en arbetsgrupp som uteslutande arbetar med praktiksamordning och sommarjobb för att du ska få en så bra och utvecklande praktik som möjligt. Erfarenheterna från APL:n är ovärderliga på många sätt, bl a får du värdefulla näringslivskontakter inför framtiden.

Kontakta oss för mer information

Foto av Steve Nilsson
Foto av Hans Rosén
Foto av Josefine Larsson

Nyheter

I slutet av maj kom Max Wikstedt och Lukas Prestedge i klass Enceladus hem från Santa Stefan Belbo i Italien där de under sex veckor praktiserat hos Tosa Group, ett företag som som tillverkar förpackningsmaskiner.

Varje år får cirka 35 elever i årskurs tre möjlighet att praktisera utomlands. Gent är den stad vi skickar flest ungdomar till och där har både Volvo Cars och Volvo Trucks fabriker. Just nu praktiserar Erik Börjesson, Olivia Nyrén, Lovisa Åkerström och Emma Hedgren i klass Japetus på Volvo Cars Academy som ligger i utkanten av staden.

Imorgon åker fyra lärare och fyra elever i årskurs tre på vårt industri­tek­niska program till Kenya. Under två veckor kommer de att besöka svenska företag verksamma i Östafrika, träffa intressanta människor och framför allt delta i under­visning vid vår partner­skola Soweto Academy i Kibera.

Tack vare beviljade medel från Universitets- och Högskolerådet har GTG möjlighet att erbjuda deltagare i år tre praktik utanför Sverige gränser. Praktikperioderna som är mellan 6-8 veckor ger våra deltagare interkulturell förståelse och erfarenhet, förberedelse för framtida arbeten i globala företag och utvecklar deras språkfärdigheter. Dessutom är det en häftig upplevelse såklart!

Stun­dande snö i Göte­borg känns långt bor­ta för Lucas Mag­nus­son Björn­quist och Til­da Bjelke­myr i klass Dione som just nu befinner sig i ett soligt Olot där de gör sin sista prak­tikpe­ri­od innan det nalkas exa­m­en i juni.