Skip to content
Klicka på ett land för att läsa mer

Praktik och sommarjobb

Unge­fär 20 pro­cent av studi­e­ti­den hos oss består av arbet­splats­för­lagt lärande, d v s prak­tik. Under APL-peri­oder­na får du möj­lighet att för­vand­la teori till prak­tik med stöd av han­dledare. Det tred­je året finns chans att prak­tis­era utom­lands i län­der såsom Aus­tralien, Bel­gien, Frankrike, Spanien och Österrike.

Du praktiserar på Volvobolagen

Den första praktikperioden gör du vid Volvos produktion av personbilar och lastvagnar, vilket ger dig en inblick i hur den producerande industrin fungerar. Övriga praktikperioder är anpassade till det program du läser och är förlagt till kring- och sidofunktioner till den direkta produktionen eller till en avdelning inom just ditt programområde, exempelvis logistik, ekonomi, produktutveckling, kvalitet eller underhåll.

Världen ligger öppen för dig

Det tredje året finns chans att praktisera utomlands i länder såsom Australien, Belgien, Frankrike, Spanien och Österrike. Utlandspraktiken är mycket populär och vi är glada att så mycket som en tredjedel av våra deltagare i årskurs 3 hittills har haft möjlighet att tillbringa sin APL-period utomlands.

Det är tack vare beviljade medel hos Universitets- och högskolerådet som GTG har möjlighet att erbjuda så pass många ungdomar denna möjlighet. Vilka länder våra ungdomar får åka till varierar år från år och skolan arbetar aktivt med att finna nya spännande praktikplatser runt om i världen.

Läs mer om Universitets- & högskolerådet

Sommarjobb

GTG har ingått avtal med Vol­vo Group och Vol­vo Cars som innebär att du som läs­er hos oss har möj­lighet till som­mar­jobb. Det­ta är en unik chans att bät­tra på kon­tak­t­nätet och sam­tidigt tjä­na lite extra pen­gar. Vilken mer skolan kan erb­ju­da det?

För att erbjudas sommarjobb är det viktigt att aktuell studieplan följs och att ansökan görs korrekt och lämnas in inom utsatt tidsram. Exempel på områden som sommarjobb erbjuds inom är produktion, logistik, ekonomi, utveckling och IT.

Är du handledare?

Vi vill bör­ja med ett stort tack för att du ställer upp som han­dledare. Vi upp­skat­tar att du vill göra den­na insats för våra delt­a­gare som på det­ta vis kan omsät­ta sina teo­retiska kun­skaper till mer prak­tiska och verklighetsnära.

Handledarinformation

AI-gruppen

GTG har en arbetsgrupp som uteslutande arbetar med praktiksamordning och sommarjobb för att du ska få en så bra och utvecklande praktik som möjligt. Erfarenheterna från APL:n är ovärderliga på många sätt, bl a får du värdefulla näringslivskontakter inför framtiden.

Kontaktuppgifter

År 1
Steve Nilsson
0708-58 19 71

År 2
Hans Rosén
0708-58 19 41

År 3
Steve Nilsson
0708-58 19 71

Utlandspraktik
Josefine Larsson
0708-58 19 77

Sommarjobb

Lena Hammersberg

0708-58 19 57