Skip to content

Våra ägare

GTG är resul­tatet av ett unikt samar­bete mel­lan näringsliv och kom­mun. Skolan ägs gemen­samt av Vol­vo Group och Vol­vo Cars till­sam­mans med Göte­borgs Stad. 

Våra utbildningar är framtagna tillsammans med våra ägarbolag efter deras framtida kompetensbehov - vilket ger våra elever flest möjligheter till både studie- och yrkesval efter gymnasiet. Skolans styrelse består av repre­sen­tanter från både näringsliv och kommun och har till uppgift att sätta upp mål för verksam­heten i stort och leda arbetet framåt.

GTG är ett varumärke till Göteborgs Tekniska College och drivs som ett aktiebolag. Eventuell vinst återinvesteras alltid i verksamheten.

Styrelsen

Lennart Börjesson (ordf.)
Volvo Group

Maria Rosenkrantz Sundemo
Volvo Group

Cecilia Hallengren Aronsson
Volvo Group

Gustaf Klefbom
Volvo Car Corporation

Helena Gyllencreutz
Volvo Car Corporation

Christer Persson
Göteborgs Stad (M)

Bernt Sabel
Göteborgs Stad (S)

Tomas Berndtsson
Göteborgs Stad

Övergripande mål

  • Vi skall bedriva en kvalitativ och attraktiv industriteknisk utbildning, som uppfyller industrins krav på kompetens.
  • Vi skall erbjuda en stimulerande och kreativ lärmiljö med relevant pedagogik för så väl ungdomar som vuxna i deras lärande.
  • Vi skall aktivt verka för att deltagarna har goda förutsättningar för karriärutveckling, i så väl yrkesliv som fortsatta studier.
  • Vi skall aktivt verka för att minska den sneda könsfördelningen av rekryteringen av kvinnor/flickor till utbildning inom den industriellt tekniska sektorn

Volvo Group

Ett företag med en stark passion för miljöfrågor, framtidens teknik, mångfald och inkludering. Volvo Group erbjuder transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina- och industriella applikationer och bidrar till ett ökat välstånd i samhället.

Volvo Cars

Företaget påverkas av och agerar på stora industritrender såsom elektrifiering, autonom körning, delad mobilitet och uppkopplade tjänster – och utvecklar bilar och tjänster med syftet att ge människor frihet att röra sig på ett personligt, hållbart och säkert sätt.

Göteborgs Stad

Göteborg är en framtidsinriktad kunskapsstad.

Kontakta oss för mer information

Foto av Ewa Ekman
Foto av Lena Hammersberg