Skip to content

Stu­den­ten

Stu­dentda­gen är en stor hän­delse med pom­pa och ståt för våra stu­den­ter! Dagen bör­jar med en mer avspänd sam­varo på skolan med frukost och spex innan ett mer högtidligt pro­gram på Vol­vo Trucks Expe­ri­ence Cen­ter med betyg­sut­del­ning, sång och talare tar över. Det hela avs­lu­tas med en gemen­sam lunch innan de gla­da stu­den­ter­na springer ut till släkt och vän­ner. Förhopp­n­ingsvis med solen i ögonen…

Mer information om studenten 2021 kommer senare.