Skip to content

Att gå på skolan

I Tors­lan­da har vi lokaler på Vol­vo Per­son­va­gnar, vilket ger en naturlig kop­pling till näringslivet. På Lind­hol­men lig­ger Chalmers, Göte­borgs Uni­ver­sitet och flera gym­nasieskolor vägg i vägg och runt omkring finns några av Sveriges mest framgångsri­ka företag.

värdegrund:Vår värdegrund

För att göra GTG till en stimulerande mötesplats där alla med glädje kan utveckla sitt lärande;

  • arbetar vi gemensamt för att främja allas lika värde och rättigheter
  • visar alla varandra hänsyn, tolerans och respekt
  • tar alla ansvar för sig själv, varandra och GTG
  • motverkar vi alla former av kränkande behandling
  • ser vi olikheter som en styrka

Lärcenter både på Lindholmen och i Torslanda

I Torslanda har vi lokaler på Volvo Personvagnar, vilket ger en naturlig koppling till näringslivet. På Lindholmen ligger Chalmers, Göteborgs Universitet och flera gymnasieskolor vägg i vägg och runt omkring finns några av Sveriges mest framgångsrika företag.

På våra lärcenter ute på Volvo Torslanda och Lindholmen studerar både gymnasieungdomar och vuxna, vilket är helt i linje med framtidens utbildningsform och som skapar en trygg och utvecklande utbildningsmiljö.

Lärcenter:Lindholmen

Med vattnet som närmsta granne finns vårt lärcenter på Lindholmen. Här finns sex lärosalar, grupprum samt ett luftigt studietorg. På Lindholmen läser du främst teoretiska ämnen och på Lundby Strand en bit bort har du idrott.

Lärcenter:Volvo Torslanda (Tb)

Mitt inne på Volovområdet har vi vårt största lärcenter med välutrustade tekniksalar och moderna lärosalar. På övervåningen finns ett stort studietorg där vi två pass i veckan erbjuder handledning i främst matematik, fysik och kemi av vår stödlärare.

Lärcenter:Volvo Torslanda (Pb)

Utanför TK-receptionen på Volvo har vi ytterligare lokaler med bl.a. fysikutrustning. På övervåningen finns ett café där man även har möjlighet att studera. Här bedrivs ofta våra vuxenutbildningar inom bl.a. Yrkeshögskola.