Skip to content

Om oss

GTG är resul­tatet av ett unikt samar­bete mel­lan näringsliv och kom­mun. Skolan ägs gemen­samt av Vol­vo Group och Vol­vo Cars till­sam­mans med Göte­borgs Stad. Våra förs­ta gym­nasiedelt­a­gare bör­jade hos oss hösten 1998.

Unikt samarbete mellan näringsliv och kommun

Våra utbildningar är framtagna tillsammans med våra ägarbolag efter deras framtida kompetensbehov - vilket ger våra elever flest möjligheter till både studie- och yrkesval efter gymnasiet. Skolans styrelse består av repre­sen­tanter från både näringsliv och kommun och har till uppgift att sätta upp mål för verksam­heten i stort och leda arbetet framåt.

GTG är ett varumärke till Göteborgs Tekniska College och drivs som ett aktiebolag. Eventuell vinst återinvesteras alltid i verksamheten.

Kontakta Ewa Ekman för mer information

Foto av Ewa Ekman