Skip to content

Om oss

GTG är resul­tatet av ett unikt samar­bete mel­lan näringsliv och kom­mun. Skolan ägs gemen­samt av Vol­vo Group och Vol­vo Cars till­sam­mans med Göte­borgs Stad. Våra förs­ta gym­nasiedelt­a­gare bör­jade hos oss hösten 1998.

Unikt samarbete mellan näringsliv och kommun

Våra utbildningar är framtagna tillsammans med våra ägarbolag efter deras framtida kompetensbehov - vilket ger dig flest möjligheter till både studie- och yrkesval efter gymnasiet.

Mer än en gymnasieskola

I samma lokaler som våra gymnasieutbildningar bedriver vi yrkeshögskoleutbildningar, uppdragsutbildningar för företag i vårt bolag Göteborgs Tekniska College.

Läs mer om Göteborgs Tekniska College