Skip to content

Så går urvalsprocessen  till när det  gäller praktik  utomlands

Publicerad: 2021-11-16:

Tack vare bevil­jade medel från Uni­ver­sitets- och Högskol­erådet har GTG möj­lighet att erb­ju­da delt­a­gare i år tre prak­tik utan­för Sverige gränser. Prak­tikpe­ri­oder­na som är mel­lan 6 – 8 veck­or ger våra delt­a­gare interkul­turell förståelse och erfaren­het, för­bere­delse för framti­da arbeten i glob­ala före­tag och utveck­lar deras språk­färdigheter. Dessu­tom är det en häftig upplevelse såklart!

AI-gruppen arbetar med praktikplaceringar

På skolan har vi en arbetsgrupp som uteslutande arbetar med praktikplaceringar och under vårterminen i år två hålls ett informationsmöte för samtliga klasser. Under detta tillfälle får deltagarna dessutom stöttning i CV-skrivning på både svenska och engelska. De som vill anmäler sedan sitt intresse att praktisera utomlands.

Därefter sker intervjuer med de deltagare som arbetsgruppen tillsammans med mentorer och lärare anser klarar skolans urvalskriterier, vilket bland annat beror på parametrar så som: positiv inställning, ansvarstagande, god närvaro, flexibilitet, social kompetens och mognad, god representant för skolan, motivation att praktisera utomlands samt språkkunskaper, fördjupningsval och körkort för vissa platser.

Cirka tio veckor innan respektive praktikperiod tar sin början går information ut om vilka som erbjuds utlandsplacering. Skolan bjuder därefter in deltagare och vårdnadshavare till ett informationsmöte i god tid innan avresa.

Åtaganden både före, under och efter praktikperioden

För de deltagare som erbjuds utlandspraktik ingår flera åtaganden - både före, under och efter praktikperioden. Innan avresa hålls en obligatorisk kulturell förberedelse och under vistelsen ska man klara vardagen på egen hand, kontakta och ta hjälp av folk på plats om problem uppstår samt sköta sina praktikuppgifter efter bästa förmåga. Väl hemma igen ska en rapport skrivas och kvitton samt Europass lämnas in. Därutöver kan det bli aktuellt att representera skolan vid internationella besök och ta hand om utlandspraktikanter.

Och... vilka länder som vi har platser i varierar från år till år men tidigare har vi haft deltagare i Australien, Belgien, Frankrike, Indien, Italien, Spanien och Tyskland för att nämna några.

Beviljade medel från Universitets- och högskolerådet

Det är tack vare beviljade medel från Universitets- och högskolerådets (UHR) program Erasmus+ och Atlas praktik som denna möjlighet kan ges. GTG är ackrediterade hos UHR sedan 2016 och har genom programmen samarbeten med ett tjugotal företag, skolor och organisationer runt om i Europa. Det är dit vi sänder både elever på praktik och medarbetare på jobbskuggning, men vi driver även ett flertal innovations- och förbättringsprojekt tillsammans.

Läs mer

Frågor?

Vill du veta mer om vårt internationaliseringsarbete är du välkommen att kontakta Josefine Larsson.

Josefine Larsson
Manager International Relations

josefine.larsson@gtg.se

0708-58 19 77