Skip to content

Infor­ma­tion­s­möte för  vårdnadshavare

Publicerad: 2021-09-24:

Vi har avvak­tat att bju­da in er vård­nad­shavare till infor­ma­tion­s­möte i vän­tan på myn­digheter­nas rek­om­men­da­tion­er. Nu kän­ner vi att det är möjligt att ha ett sådant möte på plats och vi hop­pas att ni vill kom­ma och träf­fa oss i bör­jan av oktober.

Mötet äger rum i våra lokaler på Volvo Torslanda

Vi vill gär­na ha mötet på plats hos oss av flera anled­ningar. Dels känns det trevligt att ni har sett den miljö era ung­do­mar vis­tas i näs­tan var­je dag och dessu­tom blir det myck­et enklare med kon­takt och frå­gor framöver när ni har träf­fat oss i personalen.

Mötena äger rum 4-7 oktober beroende på klass. Läs mer och anmäl er senast 3 oktober.

Läs mer och anmäl direkt

Frågor?

Har du frågor om våra informationsmöten är du välkommen att kontakta biträdande rektor Lena Hammersberg 0708-58 19 57.