Skip to content

Anmälan till informationsmöte

Vi har avvak­tat att bju­da in er vård­nad­shavare till infor­ma­tion­s­möte i vän­tan på myn­digheter­nas rek­om­men­da­tion­er. Nu kän­ner vi att det är möjligt att ha ett sådant möte på plats och vi hop­pas att ni vill kom­ma och träf­fa oss i bör­jan av oktober.

Vi vill gär­na ha mötet på plats hos oss av flera anled­ningar. Dels känns det trevligt att ni har sett den miljö era ung­do­mar vis­tas i näs­tan var­je dag och dessu­tom blir det myck­et enklare med kon­takt och frå­gor framöver när ni har träf­fat oss i personalen.

Glömt att anmäla dig?

Anmälan till våra informationsmöten gick ut 3 oktober. Har du glömt att anmäla dig och vill komma var vänlig att skicka ett SMS med nedanstående information till Lena Hammersberg 0708-58 19 57.

  • ungdomens för- och efternamn
  • ungdomens klass
  • ditt för- och efternamn