Skip to content

Din dig­i­ta­la integritet

Den 25 maj 2018 trädde en ny europeisk förord­ning i kraft, den s.k. Datasky­dds­förord­nin­gen. Förord­nin­gen ersat­te den tidi­gare Per­son­uppgift­sla­gen och dess syfte är att vär­na om pri­vat­per­son­ersin­tegritet på Inter­net. Datasky­dds­förord­nin­gen är i förs­ta hand tänk­tatt reglera hanter­ing av per­son­uppgifter vid t.ex. webb­han­del, men­påverkar ock­så utbild­nings­före­tag som oss. Läs mer om Datasky­dds­förord­nin­gen.

I enlighet med Dataskyddsförordningen vill vi att du ska känna till att vi vid behov kommer att registrera uppgifter om dig under din vistelse hos oss. Det kan t.ex. röra sig om uppgifter som krävs för att utfärda betyg eller för att upprätta e-post eller hantera matallergier. Det gör vi för att kunna ge dig ett bra bemötande under din studietid. Ofta ställs det också krav på oss som college att rapportera till den myndighet, t.ex. Skolverket, Myndigheten för yrkeshögskolan eller Svenska ESF-rådet, som kvalitetsgranskar din utbildning.

GTG kommer under inga omständigheter att sälja dina personuppgifter till andra företag eller använda dem för direktmarknadsföring eller automatiserat beslutsfattande och profilering. Vi kommer att radera dina personuppgifter efter avslutad utbildning eller vid den tidpunkt ansvarig myndighet anger.

Dataskyddsförordningen ger dig rätt att:

  • få tillgång till dina personuppgifter
  • få felaktiga personuppgifter rättade
  • få dina personuppgifter raderade
  • få dina personuppgifter begränsade
  • flytta dina personuppgifter, s.k. dataportabilitet
  • invända mot behandling av dina personuppgifter
  • framföra klagomål till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av GTG – fast vi ser förstås helst att du vänder dig till oss först med eventuella klagomål, så försöker vi lösa frågan tillsammans!

Skolledningen ansvarar för att Dataskyddsförordningen efterlevs. Kontakta biträdande rektor Lena Hammersberg 0708-58 19 57 för frågor om dina personuppgifter.

Även våra leverantörer, konsulter och partners åtar sig att följa Dataskyddsförordningen och vår policy för hantering av personuppgifter genom att ingå ett s.k. Personuppgiftsombudsavtal med oss. På så vis kan du alltid känna dig trygg med din digitala integritet på GTG!